Regulamin

Regulamin XVI Konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii “Perspektywy rozwoju fizjoterapii”
Hotel Fabryka Wełny, Pabianice
6-7 grudnia 2024

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem XVI Konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii “Perspektywy rozwoju fizjoterapii” (zwanej dalej „Konferencją”) jest Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, z siedzibą przy al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków.
 2. Konferencja odbędzie się w Hotelu Fabryka Wełny w Pabianicach, w dniach 6-7 grudnia 2024.
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa, rejestracji oraz korzystania z usług podczas Konferencji.

§2 Rejestracja i opłaty

 1. Uczestnictwo w Konferencji jest możliwe po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem strony internetowej Konferencji oraz wniesieniu opłaty rejestracyjnej.
 2. Opłaty za udział są zgodne z cennikiem dostępnym na stronie internetowej Konferencji. Opłata obejmuje dostęp do wszystkich sesji konferencyjnych, materiałów konferencyjnych, przerw kawowych oraz zimnych napojów i ciastek podczas obu dni Konferencji.
 3. Lunche w oba dni Konferencji oraz udział w bankiecie w dniu 6 grudnia są dodatkowo płatne i wymagają wcześniejszej rezerwacji oraz opłaty.
 4. Wpłacone kwoty za udział w Konferencji nie podlegają zwrotowi. Uczestnik ma możliwość przepisania swojego miejsca na inną osobę, informując o tym Organizatora najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Konferencji.

§3 Uczestnictwo czynne i bierne

 1. Uczestnictwo czynne (wystąpienia ustne, udział w sesji plakatowej) nie jest dodatkowo płatne. Zgłoszone prace będą rozpatrywane tylko zarejestrowanym uczestnikom, którzy opłacili udział w konferencji.
 2. Certyfikaty uczestnictwa bierne będą przesyłane na adres e-mail podany przy rejestracji po zakończeniu konferencji.
 3. Dyplomy za uczestnictwo czynne będą wręczane autorom wygłaszającym pracę podczas sesji po wygłoszeniu pracy.
 4. Dyplomy za udział w sesji plakatowej będą dostępne w biurze konferencji (stoisko Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i czasopisma Fizjoterapia Polska).
 5. Dyplomy dla wyróżnionych plakatów zostaną wysłane na adres e-mail podany przy rejestracji po konferencji.
 6. Terminem nadsyłania prac jest 30 września 2024 r.
 7. Prace zaakceptowane, które nie zmieszczą się do wybranych sesji w ramach wystąpienia ustnego będą mogły zostać przedstawione w formie plakatu naukowego.
 8. O przyjęciu prac do poszczególnych sesji decyduje Komitet Naukowy Konferencji.
 9. Przyjmowanie prac do poszczególnych sesji może zostać zamknięte przed dniem 30 września 2024 r. ze względu na zapełnienie sesji (dany temat przestanie pojawiać się jako opcja w formularzu zgłoszeniowym).

§4 Parking i noclegi

 1. Dla uczestników Konferencji zapewniony jest bezpłatny parking. Miejsca parkingowe są dostępne na zasadzie pierwszeństwa.
 2. Cały hotel jest zarezerwowany przez Organizatora dla uczestników Konferencji. Liczba pokojów jest ograniczona i będą one rezerwowane za pośrednictwem biura konferencji zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Organizator nie pokrywa kosztów noclegów.

§5 Wyżywienie

 1. W ramach opłaty rejestracyjnej Organizator zapewnia uczestnikom przerwy kawowe, które obejmują kawę, herbatę, zimne napoje oraz ciastka podczas obu dni Konferencji.
 2. Lunche oraz udział w bankiecie są dodatkowo płatne i wymagają wcześniejszej rezerwacji i opłaty.

§6 Faktury

 1. Faktury za udział w konferencji będą wysyłane mailem bądź będą dostępne w biurze konferencji.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, programie Konferencji lub jej harmonogramie. O wszelkich zmianach uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji obowiązków określonych w Regulaminie będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.

§8 Dane kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Konferencji:

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
Adres biura konferencji: ul. Łaska 3/5 pok. 108, 95-200 Pabianice
Nr tel.: 666 042 049
Adres email: biuro@fizjoterapia.org.pl